{"title" : "《应收账款追收技巧及企业财务合规应对策略》沙龙", "time" : "2023-09-13", "addr" : "成都", "speaker" : "黄贤哲", "content" : "

1、逾期账款的催收思路和技巧;

2、常见的拖延手法及拒付藉口;

3、逾期账款的催收原则和技巧;

4、催收的主导思想;

5、实战案例分析。


"}